कोटेश्वर देखि कलङ्की सम्म नयाँ सडक नियम लागू

sf7df8f}sf] sf]6]Zj/–snÍL rqmky ;8s v08 lkr ug]{ qmd k'/f eO;s]kl5sf] b[Zo . tl:j/ M lah' dxh{g÷sflGtk'/

कोटेश्वर देखि कलङ्की चक्रपथ खण्डमा धेरै सवारी दुर्घटना बढेपछि गति नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।

चीन सरकारको सहयोगमा विस्तार गरिएको यो सडकखण्ड ९-९ किलोमिटर लम्बाइ र ८ लेनकाे छ। गत वर्ष सञ्चालनमा आएको यो सडक अहिलेसमं ६६१ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् ।

सडकको मेन लेनमार्गमा अब प्रति घण्टा ५० किलोमिटर र सहायक लेन मार्गमा प्रतिघण्टा २० किलोमिटरको गतिमा सवारी गुडाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यदि यो नियम पालना गरेको पाइएन् भने कारवाईमा पर्ने छ। तर धेरै जसो चालकले आफू खुसी ८०-९० देखि १०० सम्मको गतिमा मनपरि चलाउने गरेको पाइएको छ ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।